Regulamin Jarmark Jakubowy

25 – 28 lipiec 2019 r

 

 

Zasady ogólne

 
1. Jarmark Jakubowy, zwany także Jarmarkiem św. Jakuba jest integralną częścią obchodów uroczystości odpustowych ku czci Patrona Parafii Katedralnej w Szczecinie p.w. Św. Jakuba Apostoła. Nawiązuje tym samym do odwiecznej tradycji spotkań kulturowych z okazji uroczystości Patrona świątyni. W ramach Jarmarku istnieje możliwość organizowania różnych wydarzeń o charakterze religijnym, kulturalnym, oświatowym.

 
2. Organizatorem Jarmarku odbywającego się w terminie : 25- 28 lipca na terenie Parafii Katedralnej i terenach przyległych , jest Fundacja Dzieło Świętego Jakuba, ul. Św. Jakuba 1, 70 – 543 Szczecin.

 
3. Główną część Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk producentów żywności tradycyjnej, regionalnej, lokalnej, zielarstwa, produktów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii, a także rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła. W ramach Jarmarku możliwe jest również wystawianie stoisk promocyjnych, informacyjnych innych firm.

 
4. Organizatorzy mają prawo odmówić wynajęcia stoiska firmie, której ofertę uważają za niezgodną z głównymi założeniami idei. Wystawcy zobowiązują się również do uszanowania charakteru uroczystości i miejsca, poprzez nie wystawianie towarów sprzecznych ze specyfiką Organizatora, odpowiednią aranżację stoiska i akcje promocyjne. Wystawcy zobowiązują się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizatorzy uznają za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku Jakubowego.

 

Warunki udziału

 
1. W jarmarku – w charakterze Wystawcy – mogą brać udział osoby prowadzące działalność gospodarczą, firmy oraz osoby stowarzyszone, zrzeszone itp.

 
2. Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Jarmarku Jakubowym od 11.02.2019 do dnia 31.05.2019r , zaakceptowanie przez organizatora asortymentu wystawcy, pisemne potwierdzenie zapoznania się oraz bezwzględne przestrzeganie regulaminu, podpisanie wiążącej umowy oraz wniesienie stosownej opłaty do dnia 07.06.2019r. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego s na stronie www.jarmarkjakubowy.pl, w zakładce dla wystawców: rejestracja 2019 . Wszelkie dodatkowe czynności (w szczególności związane z procedurą odwoławczą, i rezygnacją) wymagają formy pisemnej.

 
3. Zgłaszający deklaruje listę produktów, na podstawie której zaszeregowuje się go do grupy Wystawców. Deklaracja zgłoszenia musi obejmować wszystkie kategorie produktów przeznaczonych do prezentacji, degustacji, sprzedaży, oferty gastronomicznej. Zabronione jest przedstawianie na stoisku – w jakimkolwiek celu – produktów innych niż zgłoszone. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia grupy produktów z oferty Wystawcy. Organizator ma prawo zmienić grupę zaszeregowania na inną niż wybrał sobie wystawca.

 
4. Od decyzji Organizatorów można odwołać się w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia wraz z przyporządkowaniem do innej kategorii Wystawiających. Ponowna decyzja Organizatora jest ostateczna.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zgody na udział w Jarmarku bez podawania przyczyn.

 
5. Potwierdzenie uczestnictwa wraz z nadanym numerem potwierdzenia w Jarmarku, przekazane przez Organizatora w formie telefonicznej, pisemnej lub mailowej zobowiązuje wystawiającego do wniesienia opłaty za stoisko w wysokości podanej przez Organizatora do dnia 10.06.2018 na konto organizatora:

 

Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

ul. Św. Jakuba 1

70-543 Szczecin

Bank PEKAO SA III Oddział w Szczecinie

49 1240 3826 1111 0010 4886 1222

z dopiskiem „Jarmark Jakubowy 2019” oraz numerem potwierdzenia.

 

 
6. Rezygnacja Wystawiającego z udziału w Jarmarku możliwa jest w formie pisemnej do dnia 30.06.2019 . Po tym terminie rezygnacja nie skutkuje zwrotem wniesionej opłaty. W wyjątkowych sytuacjach rozstrzyga Organizator.

 
7. Brak terminowych wpłat równoznaczne jest z rezygnacją z wcześniej zarezerwowanego miejsca handlowego.

 

 

Zasady wystawiania

 
1. Wystawiający nie może bez zgody Organizatora odstąpić lub udostępnić całego lub części stoiska innym wystawiającym. Możliwe jest jednak grupowe zgłoszenie udziału w Jarmarku poprzez wspólne wynajęcie jednego stoiska. O szczegółach decydują Organizatorzy.

 
2. Wymiary stoiska wynoszą ok. 3×3 m. Organizatorzy mogą przydzielić stoisko o innych wymiarach.

 
3. Opłata obejmuje wynajęcie powierzchni wraz z namiotem ( lub bez namiotu w zależności od wyboru ), koszty funkcjonowania i promocji imprezy oraz sprzątanie otoczenia stoiska. Za dodatkową opłata można wynająć od Organizatora stół i krzesło.

 
4. Wystawiający w zgłoszeniu przedstawia również szczegółowe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Opłata za energię elektryczną uzależniona jest od zgłoszonego zapotrzebowania i podana będzie w potwierdzeniu zgłoszenia.

Nie zgłoszenie zapotrzebowania na energię a korzystanie z niej skutkuje karą pieniężną w wysokości DZIESIĘCIOKROTNOŚCI podanej ceny za najniższą stawkę za prąd.

 
5. O ile Wystawiający ma zamiar korzystać z własnego wyposażenia dodatkowego ma obowiązek przedstawić wykaz tego wyposażenia.

 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc określonym wystawcom, zgodnie z koncepcją organizacyjną i warunkami technicznymi Jarmarku.

 
7. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez organizatora jest estetyczny wygląd stoiska. Wystawiający aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, Wystawiający ma obowiązek, na żądanie Organizatorów, do usunięcia lub poprawy określonych elementów stoiska.

 
8. Organizator ma prawo zażądać od wystawcy zanim podejmie decyzje o jego uczestnictwie o przykładowe zdjęcie aranżacji własnego stoiska.

 
9. Wystawcy chętni do prowadzenia warsztatów podczas trwania Jarmarku, proszeni są o zgłoszenie tematu i propozycji zajęć.

 
10. Wystawiający zobowiązuje się do prowadzenia działalności przez cały okres i w godzinach trwania Jarmarku, czyli:

25 lipca 2019r. od godziny 13.00 do godziny 20.00

26-27 lipca 2019r. od godziny 10.00 do godziny 21.00

28 lipca 2019 r. od godz. 10.00 do godziny 20.00

 
11. Wystawiający nie może, bez zgody Organizatorów, zająć większej powierzchni niż określona w zgłoszeniu. Zgoda i ewentualne warunki odpłatności pozostają do szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami.

 
12. Wystawiający ma prawo reklamy i różnych form promocji swoich produktów w obrębie wynajętej powierzchni, o ile nie zakłóca ona toku działalności innych uczestników Jarmarku.

 
13. Możliwe jest również prowadzenie akcji reklamowych i promocyjnych w innych miejscach Jarmarku. Szczegóły, ewentualne odpłatności do uzgodnienia z Organizatorami.

 
14. Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ. itp. Instytucji, Wystawcy są zobowiązani do posiadania aktualnych badań, zezwoleń, certyfikatów itp.

 

 

Przepisy organizacyjne

 
1. Wystawiający ma obowiązek przygotowania stoiska do godziny 13.00 w dniu 25.07.2019.

 
2. Wystawiający ma obowiązek zająć plac lub namiot o numerze przyporządkowanym wystawcy. Numer wraz z mapką sytuacyjną otrzymuje w dniu 25 lipca 2019r od godziny 6.00 w biurze Jarmarku Jakubowego. Nie ma możliwości zajęcia innego, niż wynika z przydziału , miejsca . Organizator ma prawo nie wyrazić zgody na zamiany przydzielonych miejsc, gdy koliduje to z ogólną wizją i porządkiem.

 
3. Jarmark udostępniony jest dla Odwiedzających w dniu 25.07.2019 w godzinach 13.00 -20.00, w dniach 26.07 – 27.07. 2019r – w godzinach 10.00. – 21.00, natomiast w dniu 28.07.2019r. w godzinach 10.00. – 19.00. O ewentualnych zmianach godzin otwarcia ze względów organizacyjnych, Organizatorzy będą informować Wystawiających na bieżąco w trakcie trwania Jarmarku.

Wystawca nie ma prawa rozpocząć składania stoiska w dniu 28.07.2019r. wcześniej niż po godzinie 19.00. Nawet gdy wcześniej wysprzeda cały asortyment.

 
4. Dojazd samochodem do stoiska w celu za-i wyładunku oraz transport przedmiotów o dużych rozmiarach możliwy będzie wyłącznie poza godzinami otwarcia dla zwiedzających.

 
5. Obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PARKOWANIA POJAZDÓW na terenie jarmarku. Kara za nieuprawniony postój pojazdu wynosi 1000,00 zł. Parkowanie pojazdów uprawnionych (posiadających specjalne przepustki) może odbywać się wyłącznie w oznakowanej strefie.

 
6. Demontaż stoiska i wywóz wyposażenia przed zakończeniem Jarmarku jest zabroniony.

 
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież mienia wystawców oraz zniszczenia powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych, przerw w dostawie prądu, aktów wandalizmu oraz innych przyczyn losowych, niezależnie od podejmowanych przez Organizatorów działań mających na celu zapobieganie i minimalizację powyższych zagrożeń.

 
8. Usługi ochrony świadczone będą 24 h na dobę w czasie trwania Jarmarku. Personel ochrony zatrudniony jest w celu patrolowania i zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego na Terenia Jarmarku.

 
9. Zabronione są działania prowadzące do niszczenie elementów wyposażenia stoisk i wprowadzające zagrożenie bezpieczeństwa uczestników Jarmarku, szczególnie:

  1.  podłączania i użytkowania niesprawnych urządzeń elektrycznych;
  2. wykonywania prac elektrycznych przez nieuprawnione osoby i bez zgody Organizatorów;
  3. pozostawiania bez dozoru działających urządzeń, które nie są przeznaczone do ciągłej eksploatacji;
  4. używania urządzeń gazowych bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami;
  5. używania źródeł otwartego ognia bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami;
  6. wnoszenia, przechowywania, eksponowania materiałów niebezpiecznych;
  7. stwarzania zagrożenia pożarowego;
  8. blokowania dróg ewakuacyjnych;

 
10. Wystawiający ma obowiązek opuszczenia stoiska i zwrotu wyposażenia Organizatorom w dniu 28.07.2019. do godziny 22.00.

 
11. Wystawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia stoiska, powstałe w trakcie trwania Jarmarku z winy Wystawiającego.

 
12. Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawiającego, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności i elementy te mogą zostać zagospodarowane przez Organizatora bez prawa roszczeń ze strony porzucającego mienie.

 
13. Wystawiający jest zobowiązany pozostawić teren stoiska uporządkowany i czysty.

 
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku, gdyby Jarmark nie doszedł do skutku lub uległ skróceniu z przyczyn niezależnych od Organizatorów. Odpowiedzialność Organizatorów za odwołanie lub skrócenie Jarmarku z innych przyczyn jest ograniczona maksymalnie do wysokości wniesionych opłat.

 

Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń będzie skutkować karami finansowymi lub usunięciem z Jarmarku. I tak:

Za każdorazowe naruszenie jakiegokolwiek postanowienia regulaminu – 500,00 zł., w razie powtórnego naruszenia – 1000,00, w szczególnym przypadku recydywy – 2000,00zł.

Za nieprzestrzeganie godzin prowadzenia działalności na najmowanej powierzchni – 500,00zł za każdy dzień.

 

 

Kategorie cenowe

 

Kategoria I – strefa A oraz strefa B

artyści rękodzielnicy,

Kategoria II

wytwórcy produktów tradycyjnych i regionalnych z terenu woj. Zachodniopomorskiego,

pszczelarze, producenci przypraw – Strefa A oraz strefa B

producenci artykułów wytwarzanych na małą skalę, – Strefa A oraz strefa B

Kategoria III

piekarze, cukiernicy – strefa A oraz strefa B

wędliniarze, serowarzy – strefa A oraz strefa B

browarnicy, winiarze, producenci nalewek – strefa A oraz strefa B

Kategoria IV

Gastronomia – strefa A oraz strefa B

 

 

Cennik 2019

 

Kwoty za standardowe stoisko w grupie wystawienniczej (ceny nie obejmują podatku VAT):

 

 

Strefa A

l.p. kategoria  Powierzchnia bez namiotu Powierzchnia z namiotem
1. I 600 PLN 900 PLN
2. II 750 PLN 1050 PLN
3. III 950 PLN 1250 PLN
4. IV 1500 PLN 1800 PLN

 

 

Strefa B

l.p. kategoria  Powierzchnia bez namiotu Powierzchnia z namiotem
1. I 400 PLN 700 PLN
2. II 550 PLN 850 PLN
3. III 750 PLN 1050 PLN
4. IV 1000 PLN 1300 PLN

 

Strefa C

L.p Kategoria Powierzchnia bez namiotu
1 Wszystkie kategorie 100 PLN

 

Kwoty za wypożyczenie krzeseł i stołów (ceny nie obejmują podatku VAT):

l.p. nazwa cena
1. stół o wymiarach 160 x 80 cm 30 PLN
2. krzesło 12 PLN

 

 

Kwoty za podłączenie i zużycie energii (ceny nie obejmują podatku VAT):

l.p. podłączenie prądu cena
1. do 2 KW 100 PLN
2. do 6 KW 300 PLN
3. powyżej 6 KW do uzgodnienia

Znajdź nas na Facebooku

Kontakt

Organizatorzy:
Fundacja Dzieło Świętego Jakuba
ul. Świętego Jakuba 1,
70-543 Szczecin

 

Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00

 

Kontakt:

bozena@sw-jakuba.pl

tel. kom. 503 588 078 (p. Bożena Kordykiewicz)

www.jarmarkjakubowy.pl

© 2016-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone JARMARK JAKUBOWY

Projekt graficzny i realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin