Dodano: 09 lip 2021, 16:21

Regulamin COVID-19

Procedury zachowania bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19.
Nakazy, zakazy i zalecenia podczas XII edycji Jarmarku Jakubowego 2021.

 • I  ORGANIZATOR
 1. Organizatorem XII edycji Jarmarku Jakubowego 2021 jest: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie mieszcząca się przy ul. Św. Jakuba 1, reprezentowana jednoosobowo przez. Ks. Dariusza Knapika – PROBOSZCZA.
 2. Kierownikiem odpowiedzialnym za całość wydarzenia: XII JARMARK JAKUBWY 2021
  jest: KIEROWNIK TECHNICZNY OBIEKTÓW W PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W SZCZECINIE, p. DORIAN SIEREK tel.+48 501858223,
  mail: kierownik@katedra.szczecin.pl
 3. Koordynatorem odpowiedzialnym za sprawy organizacyjne i jednocześnie bezpośrednią osobą do kontaktu ze Sprzedawcami XII JARMARKU JAKUBOWEGO 2021 jest: KOORDYNATOR p. Bożena Kordykiewicz tel.+48 503588168, mail: bozena@sw-jakuba.pl
 • II  CELE
 1. Przeciwdziałanie, zwalczanie i zapobieganie epidemii SARS-CoV-2 (COVID-19) podczas
  XII edycji Jarmarku Jakubowego 2021 w dniach od 22 – 25 lipca 2021.
 • III  POSTANOWIENIA
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu w przedmiocie wytycznych i obowiązków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (dalej jako Regulamin-COVID) odnoszą się do widzów oraz wystawców Jarmarku, a także osób przebywających na obszarze Jarmarku (dalej jako Uczestnicy).
 2. Uczestnikiem Jarmarku może być TYLKO osoba zdrowa tj. u której nie stwierdzono objawów COVID-19 oraz która w sposób świadomy nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19 lub która w okresie nie krótszym niż 2 – tygodnie nie przebywała na obszarze ognisk COVID-19.
 3. Celem Organizatora oraz niniejszego Regulaminu-COVID jest zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego dla Uczestników Jarmarku poprzez określenie zasad przebywania na obszarze Wydarzeń oraz korzystania z dostępnej dla Uczestników infrastruktury, a także określenie wymogów i procedur stosowanych przez Organizatora w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.
 4. Jarmark organizowany jest przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących w dniu Wydarzeń przepisów prawa, w tym także zaleceń i wytycznych instytucji państwowych w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
 1. W każdym przypadku, gdy w treści niniejszego Regulaminu-COVID mowa jest o Organizatorze, należy przez to rozumieć osoby działające na rzecz i w imieniu Organizatora i z nim współpracujące tj. w szczególności osoby z obsługi Jarmarku posiadające identyfikator z LOGO XII JARMARKU JAKUBOWGO o odpowiedniej kolorystyce, imieniu i nazwisku oraz funkcji jaką pełnią.
 2. Uczestnicy w ramach XII Jarmarku Jakubowego 2021 zobowiązani są do:
  a) stosowania środków ochrony osobistej związanej z zakrywaniem ust oraz nosa – maseczek.
  b) korzystania ze środków dezynfekujących (każdy wystawca zobligowany jest do przywiezienia swoich środków dezynfekujących) przy czym osoba z obsługi Jarmarku jest uprawniona do weryfikacji korzystania z tych środków w jej obecności;
  c) zachowania wymaganego dystansu pomiędzy innymi Uczestnikami tj. co najmniej 1,5 metra odległości podczas Jarmarku, a także podczas korzystania z infrastruktury sanitarnej czy infrastruktury Jarmarku.

Nie dotyczy:

 • osób odgrodzonych przesłoną stałą w formie plexi, szyby lub innej formy przegrody
 • rodzica z dzieckiem wymagającego opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

       d) przestrzegania bieżących wytycznych i zaleceń Organizatora;
       e) niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji o stwierdzeniu u Uczestnika objawów COVID, objęcia 
         Uczestnika kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, a okoliczności te wystąpiły w terminie do 2 tygodni
          od dnia zakończenia Wydarzenia.

 1. Organizator jest uprawniony do:
  a) bieżącej kontroli przestrzegania przez Uczestników Jarmarku postanowień niniejszego Regulaminu-COVID;
  b) dokonywania pomiaru temperatury ciała;
  c) limitacji ilości Uczestników mogących uczestniczyć w XII Jarmarku Jakubowym 2021 przy uwzględnieniu obowiązujących w dniu organizacji Jarmarku przepisów prawa,

– XII Jarmark Jakubowy 2021, został podzielony na strefy w których może się odpowiednio znajdować jednocześnie do 250 osób zwiedzających, lub maks.75proc. obłożenia danej strefy. Do limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

         d) wyproszenia/wyprowadzenia Uczestnika przez ochronę, który mimo wezwania do zaprzestania naruszeń
             postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się do obowiązków w nim przewidzianych czy bieżących
            wytycznych Organizatora;
          e) odmowy wpuszczenia na obszar Jarmarku osób, które swoim zachowaniem mogą zakłócić ład, porządek, oraz
              program jego przebiegu, a także które nie chcą się zastosować do obowiązków przewidzianych niniejszym
             Regulaminem, w tym także bieżących wytycznych i zaleceń Organizatora;
           f) odizolowania osoby od innych Uczestników w przypadku stwierdzenia u tej osoby objawów COVID, a nadto
              do zgłoszenia tej okoliczności właściwym służbom sanitarnym;

Wystawcy którzy:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,
 • przekraczają granicę RP ze strefy Schengen,
 • mieli kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną),
 • zostali skierowani na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej

– podlegają obowiązkowej kwarantannie 10 – dniowej. Nie będą mieli również możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach od momentu rozpoczęcia kwarantanny. Tylko osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny !!! Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu proces szczepienia.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu, a także zmiany programu, terminu Jarmarku a także odwołania Jarmarku w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących lub zaleceń i wytycznych instytucji państwowych związanych z procedurą zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.
 2. .Udział w Jarmarku jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązkiem przestrzegania jego postanowień oraz ze spełnieniem przez Uczestnika wymogów stawianych w treści niniejszego Regulaminu
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania powodujące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, skutkujące powstaniem szkody u Organizatora oraz osób trzecich, w szczególności z tytułu uczestnictwa danej osoby w Jarmarku wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 4. Realizatorzy jakichkolwiek wydarzeń dodatkowych (niereprezentujący Organizatora) na terenie XII Jarmarku Jakubowego 2021 a mających zgodę Organizatora do przebywania na jego terenie, zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania we własnym zakresie ww. zasad oraz powszechnie obowiązujących w dniu Wydarzeń przepisów prawa, w tym także zaleceń i wytycznych instytucji państwowych w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19
 • IV  ROSTRZYGNIĘCIE SPORÓW I PRZEPISY KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i umową uczestnictwa w jarmarku mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w XII Jarmarku Jakubowym 2021 wystawcy, który złamie zasady regulaminu Jarmarku oraz do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym umowy bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów najmu oraz potrącenie kaucji za niezastosowanie się do wytycznych.
 3. Wszelkie reklamacje uczestników winny być zgłoszone organizatorowi w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy.
 4. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku, gdyby Jarmark nie odbył się lub uległ skróceniu z przyczyn niezależnych od organizatorów.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób przed rozpoczęciem i po zakończeniu oraz w godzinach otwarcia Jarmarku.
 7. Organizator dokłada wszelkich starań, aby organizować Jarmark w sposób przyjazny dla Wystawców i odwiedzających, nie jest jednak zobowiązany do uwzględniania wskazań czy szczególnych oczekiwań, jeżeli mogłyby one wpływać negatywnie na porządek, bezpieczeństwo czy dobrą organizację.
 8. W przypadku niestosowania się Uczestnika do postanowień Regulaminu-COVID, Organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z imprezy i za pomocą ochrony do natychmiastowego wyrzucenia z terenu XII Jarmarku Jakubowego 2021.
 9. Uczestnik imprezy biorąc udział w wydarzeniu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych oraz w celu udostępnienia służbom sanitarnym (foto, video) dot. całego terenu XII Jarmarku Jakubowego 2021.
 10. Rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z obowiązkami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie, a także interpretacja jego zapisów leży w gestii Organizatora i są wiążące dla Uczestnika.
 11. Niniejszy Regulamin-COVID jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem jarmarkjakubowy.pl w zakładce REGULAMIN-COVID a także w miejscu organizacji Wydarzeń z obowiązkiem zapoznania się przez Uczestnika z jego treścią przed wejściem na obszar Wydarzenia.
 12. Aktualne zasady i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, na moment organizacji XII edycji Jarmarku Jakubowego 2021, znajdować będą się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Znajdź nas na Facebooku

Organizator

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Św. Jakuba Apostoła

ul. św. Jakuba Ap. 1
70-543 Szczecin

Kierownik techniczny

Dorian Sierek – tel. 501 858 223 
kierownik@katedra.szczecin.pl

Koordynator

Bożena Kordykiewicz – tel. 503 588 078
bozena@sw-jakuba.pl

 

 

www.jarmarkjakubowy.pl

© 2016-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone JARMARK JAKUBOWY

Projekt graficzny i realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin