Regulamin Jarmarku 2024

Zasady ogólne

 1. Jarmark Jakubowy, zwany także Jarmarkiem św. Jakuba jest integralną częścią obchodów uroczystości odpustowych ku czci Patrona Parafii Katedralnej w Szczecinie pw. Św. Jakuba Apostoła. Nawiązuje tym samym do odwiecznej tradycji spotkań kulturowych z okazji uroczystości Patrona świątyni. W ramach Jarmarku istnieje możliwość organizowania różnych wydarzeń o charakterze religijnym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym.
 2. Organizatorem Jarmarku odbywającego się w terminie : 24- 28 lipca 2024r. na terenie Katedry i terenach przyległych , jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jakuba, ul. Św. Jakuba 1, 70 – 543 Szczecin.
 3. Główną część Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk producentów żywności tradycyjnej, regionalnej, lokalnej, zielarstwa, produktów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii, a także rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła. W ramach Jarmarku możliwe jest również wystawianie stoisk promocyjnych, informacyjnych innych firm.
 4. Organizatorzy mają prawo odmówić wynajęcia stoiska firmie, której ofertę uważają za niezgodną z głównymi założeniami idei. Wystawcy zobowiązują się również do uszanowania charakteru uroczystości i miejsca, poprzez nie wystawianie towarów sprzecznych ze specyfiką Organizatora, odpowiednią aranżację stoiska i akcje promocyjne. Wystawcy zobowiązują się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizatorzy uznają za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku Jakubowego.

Warunki udziału

 1. Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Jarmarku Jakubowym od 01.02.2024 do dnia 30.06.2024r , zaakceptowanie przez organizatora , pisemne potwierdzenie zapoznania się oraz bezwzględne przestrzeganie regulaminu, oraz wniesienie stosownej opłaty wraz z kaucją w wysokości 300zł do dnia podanego przez organizatora w mailu, który zostanie wysłany do wystawcy po akceptacji zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.jarmarkjakubowy.pl, w zakładce dla wystawców: rejestracja 2024 . Wszelkie dodatkowe czynności (w szczególności związane z procedurą odwoławczą, i rezygnacją) wymagają formy pisemnej.
 2. Zgłaszający deklaruje listę produktów, na podstawie której zaszeregowuje się go do grupy Wystawców. Deklaracja zgłoszenia musi obejmować wszystkie kategorie produktów przeznaczonych do prezentacji, degustacji, sprzedaży, oferty gastronomicznej. Zabronione jest przedstawianie na stoisku – w jakimkolwiek celu – produktów innych niż zgłoszone. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia grupy produktów z oferty Wystawcy. Organizator ma prawo zmienić grupę zaszeregowania na inną niż wybrał sobie wystawca.
 3. Od decyzji Organizatorów można odwołać się w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia wraz z przyporządkowaniem do innej kategorii Wystawiających. Ponowna decyzja Organizatora jest ostateczna.
  Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zgody na udział w Jarmarku bez podawania przyczyn.
 4. Potwierdzenie uczestnictwa wraz z nadanym numerem wystawcy, przekazane przez Organizatora w formie telefonicznej, pisemnej lub mailowej zobowiązuje wystawiającego do wniesienia opłaty wraz z kaucją w wysokości 300zł za stoisko w wysokości podanej przez Organizatora do dnia podanego w mailu na konto organizatora:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jakuba
ul. Św. Jakuba 1
70-543 Szczecin
Bank PEKAO SA Oddział w Szczecinie
52 1240 3972 1111 0010 3233 3016
z dopiskiem „XV Jarmark Jakubowy 2024 Zgłoszenie nr  (tu wpisać numer potwierdzenia otrzymany mailem)” 

 1. Po dokonaniu wpłaty wraz z kaucją w wysokości 300zł organizator w ciągu miesiąca, w którym została dokonana wpłata, wystawi fakturę i prześle ją drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
 2. Rezygnacja Wystawiającego z udziału w Jarmarku możliwa jest w formie pisemnej do dnia 30.06.2024 . Po tym terminie rezygnacja nie skutkuje zwrotem wniesionej opłaty. W wyjątkowych sytuacjach rozstrzyga Organizator.
 3. Brak terminowych wpłat równoznaczne jest z rezygnacją z wcześniej zarezerwowanego miejsca handlowego.

Zasady wystawiania

 1. Wystawiający nie może bez zgody Organizatora odstąpić lub udostępnić całego lub części stoiska innym wystawiającym. Możliwe jest jednak grupowe zgłoszenie udziału w Jarmarku poprzez wspólne wynajęcie jednego stoiska. O szczegółach decydują Organizatorzy.
 2. Wymiary stoiska (namiotu) organizatora wynoszą  3×3 m lub 2,5×2,5 m, lub domku 3x2m Organizatorzy mogą przydzielić stoisko o innych wymiarach.
 3. Opłata obejmuje wynajęcie powierzchni wraz z namiotem ( lub bez namiotu w zależności od wyboru ), koszty funkcjonowania i promocji imprezy. Za dodatkową opłata można wynająć od Organizatora stół i krzesło.
 4. Wystawiający w zgłoszeniu przedstawia również szczegółowe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Opłata za energię elektryczną uzależniona jest od zgłoszonego zapotrzebowania i podana będzie w potwierdzeniu zgłoszenia.

Nie zgłoszenie zapotrzebowania na energię a korzystanie z niej skutkuje karą pieniężną w wysokości DZIESIĘCIOKROTOŚCI podanej ceny za najniższą stawkę za prąd.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc określonym wystawcom, zgodnie z koncepcją organizacyjną i warunkami technicznymi Jarmarku.
 2. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez organizatora jest estetyczny wygląd stoiska. Wystawiający aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, Wystawiający ma obowiązek, na żądanie Organizatorów, do usunięcia lub poprawy określonych elementów stoiska.
 3. Organizator ma prawo zażądać od wystawcy zanim podejmie decyzje o jego uczestnictwie o przykładowe zdjęcie aranżacji własnego stoiska.
 4. Wystawcy chętni do prowadzenia warsztatów podczas trwania Jarmarku, proszeni są o zgłoszenie tematu i propozycji zajęć.
 5. Wystawiający zobowiązuje się do prowadzenia działalności przez cały okres i w godzinach trwania Jarmarku, czyli:

24 lipca 2024r. od godziny 15.00 do godziny 20.00
25-27 lipca 2024r. od godziny 10.00 do godziny 21.00
28 lipca 2024 r. od godz. 10.00 do godziny 20.00

 1. Wystawiający nie może, bez zgody Organizatorów, zająć większej powierzchni niż określona w zgłoszeniu. Zgoda i ewentualne warunki odpłatności pozostają do szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami.
 2. Wystawiający ma prawo reklamy i różnych form promocji swoich produktów w obrębie wynajętej powierzchni, o ile nie zakłóca ona toku działalności innych uczestników Jarmarku.
 3. Możliwe jest również prowadzenie akcji reklamowych i promocyjnych w innych miejscach Jarmarku. Szczegóły, ewentualne odpłatności do uzgodnienia z Organizatorami.
 4. Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ. itp. Instytucji, Wystawcy są zobowiązani do posiadania aktualnych badań, zezwoleń, certyfikatów itp.

 

Przepisy organizacyjne

 1. Wystawiający ma obowiązek przygotowania stoiska do godziny 15.00 w dniu 24.07.2024
  Biuro Organizatora Jarmarku Jakubowego czynne jest od godź: 8:00
 2. Wystawiający ma obowiązek zająć plac lub namiot o numerze przyporządkowanym wystawcy. Numer wraz z mapką sytuacyjną wystawca otrzymuje 24 lipca w BIURZE JARMARKU JAKUBOWEGO mieszczącego się w Sekretariacie Katedry, obok Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie. Nie ma możliwości zajęcia innego, niż wynika z przydziału , miejsca co, grozi utrata kaucji.
 3. Jarmark udostępniony jest dla Odwiedzających w dniu 24.07.2024 w godzinach 15.00 – 20.00, w dniach 25.07 – 27.07. 2024r – w godzinach 10.00. – 22.00, natomiast w dniu 28.07.2024r. w godzinach 10.00. – 20.00. O ewentualnych zmianach godzin otwarcia ze względów organizacyjnych, Organizatorzy będą informować Wystawiających na bieżąco w trakcie trwania Jarmarku.

Wystawca nie ma prawa rozpocząć składania stoiska w dniu 28.07.2024r. wcześniej niż po godzinie 20.00. Nawet gdy wcześniej wysprzeda cały asortyment, skutkuje to zajęciem kaucji.

 1. Dojazd samochodem do stoiska w celu za-i wyładunku oraz transport przedmiotów o dużych rozmiarach możliwy będzie wyłącznie poza godzinami otwarcia dla zwiedzających.
 2. Obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PARKOWANIA POJAZDÓW na terenie jarmarku. Kara za nieuprawniony postój pojazdu wynosi 1000,00 zł. Parkowanie pojazdów uprawnionych (posiadających specjalne przepustki) może odbywać się wyłącznie w oznakowanej strefie. Organizator ma prawo odholować pojazd bez wcześniejszego powiadomienia wystawcy.
 3. Demontaż stoiska i wywóz wyposażenia przed zakończeniem Jarmarku jest zabroniony, skutkuje to również utratą kaucji.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież mienia wystawców oraz zniszczenia powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych, przerw w dostawie prądu, aktów wandalizmu oraz innych przyczyn losowych, niezależnie od podejmowanych przez Organizatorów działań mających na celu zapobieganie i minimalizację powyższych zagrożeń.
 5. Usługi ochrony świadczone będą 24 h na dobę w czasie trwania Jarmarku. Personel ochrony zatrudniony jest w celu patrolowania i zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego na Terenia Jarmarku.
 6. Zabronione są działania prowadzące do niszczenie elementów wyposażenia stoisk i wprowadzające zagrożenie bezpieczeństwa uczestników Jarmarku, szczególnie:
 7. a) podłączania i użytkowania niesprawnych urządzeń elektrycznych;
  b) wykonywania prac elektrycznych przez nieuprawnione osoby i bez zgody Organizatorów;
  c) pozostawiania bez dozoru działających urządzeń, które nie są przeznaczone do ciągłej eksploatacji;
  d) używania urządzeń gazowych bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami;
  e) używania źródeł otwartego ognia bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami;
  f) wnoszenia, przechowywania, eksponowania materiałów niebezpiecznych;
  g) stwarzania zagrożenia pożarowego;
  h) blokowania dróg ewakuacyjnych;
 8. Wystawiający ma obowiązek opuszczenia stoiska i zwrotu wyposażenia Organizatorom w dniu 24.07.2024. do godziny 23.00.
 9. Wystawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia stoiska, powstałe w trakcie trwania Jarmarku z winy Wystawiającego.
 10. Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawiającego, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności i elementy te mogą zostać zagospodarowane przez Organizatora bez prawa roszczeń ze strony porzucającego mienie.
 11. Wystawiający jest zobowiązany pozostawić teren stoiska uporządkowany i czysty.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku, gdyby Jarmark nie doszedł do skutku lub uległ skróceniu z przyczyn niezależnych od Organizatorów. Odpowiedzialność Organizatorów za odwołanie lub skrócenie Jarmarku z innych przyczyn jest ograniczona maksymalnie do wysokości wniesionych opłat.

Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń będzie skutkować karami finansowymi lub usunięciem z Jarmarku. I tak:

Za każdorazowe naruszenie jakiegokolwiek postanowienia regulaminu – 500,00 zł., w razie powtórnego naruszenia – 1000,00, w szczególnym przypadku recydywy – 2000,00zł.
Za nieprzestrzeganie godzin prowadzenia działalności na najmowanej powierzchni – 500,00zł za każdy dzień.

Rozliczenie kar finansowych i kaucji nastąpi do dnia 31.08.2024. Wystawcy zostaną powiadomieni o nałożonej karze i zabranej kaucji mailowo. 

Kategorie cenowe

Kategoria I – Kategoria A, B, C
artyści rękodzielnicy ( tylko producenci, którzy sami wytwarzają produkty (nie spożywcze))
Kategoria II – Kategoria A, B, C
wytwórcy produktów tradycyjnych i regionalnych z terenu woj. Zachodniopomorskiego,
Kategoria III – Kategoria A, B, C
Pozostali ( pośrednicy, handlarze – wszyscy, którzy nie pasują do innych grup)
Kategoria IV – Kategoria A, B, C
Producenci artykułów spożywczych (miody, przyprawy, wędliny, sery, pieczywo, ciasta)
Kategoria V – Kategoria A, B,C
browarnicy, winiarze, producenci nalewek
Kategoria V – Kategoria B
Gastronomia

Cennik 2024
ceny nie obejmują podatku VAT
Strefa A
l.p. kategoria  Powierzchnia bez namiotu / domku Powierzchnia z namiotem  Powierzchnia z domkiem
1. I 650 1100 1200
2. II 800 1250 1350
3. III 900 1350 1450
4. IV 1000 1450 1550
5. V 1150 1600 1700
6. VI brak gastronomii w strefie A
Strefa B
l.p. kategoria  Powierzchnia bez namiotu /domku Powierzchnia z namiotem  Powierzchnia z domkiem
1. I 450 900 brak
2. II 600 1050 brak
3. III 700 1150 brak
4. IV 800 1250 brak
5. V 1000 1450 brak
6. VI 1400 1850 brak
Strefa C
l.p. kategoria  Powierzchnia bez namiotu Powierzchnia z namiotem  Powierzchnia z domkiem
1. I 300 750 brak
2. II 400 850 brak
3. III 500 950 brak
4. IV 600 1050 brak
5. V 700 1150 brak
6. VI brak gastronomii w strefie C
Stół i krzesło
  l.p. nazwa cena  
  1. stół 160*80  40  
  2. krzesło 20  
  Podłączenie i zużycie energii   
  L.p. Zużycie w KW cena  
  1 do 2 W 200  
  2 do 6KW 400  
  3 powyżej 6KW do uzgodnienia  

 

Znajdź nas na Facebooku

Organizator

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Św. Jakuba Apostoła

ul. św. Jakuba Ap. 1
70-543 Szczecin

Kierownik techniczny

Dorian Sierek – tel. 501 858 223 
kierownik@katedra.szczecin.pl

Koordynator

Bożena Kordykiewicz – tel. 503 588 078
bozena@sw-jakuba.pl

 

 

www.jarmarkjakubowy.pl

© 2016-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone JARMARK JAKUBOWY

Projekt graficzny i realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin